Bestellen & info

Technical support

E-mail

 

+32(0)3 871 92 96

+32(0)3 877 00 68

info@formid.eu

 

Wij helpen u graag verder.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ONZE VOORWAARDEN

Behoudens andere bepalingen gaan onze algemene voorwaarden voor op alle andere.

 

2. GELDIGHEID

De verbintenissen aangegaan door onze agenten zijn slechts bindend na onze officiële en schriftelijke bevestiging. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging doen aan deze regel geen afbreuk.

 

3. PRIJZEN

Onze prijzen zijn netto prijzen B.T.W. niet inbegrepen. Deze prijzen zijn bovendien indicatief en kunnen zonder mededeling vooraf worden gewijzigd. De facturen worden opgemaakt tegen de op het ogenblik van de levering geldende prijzen. Ze zijn gelijkvormig met de wettelijke beschikkingen van de prijzencommissie van het Ministerie van Economische Zaken. 

 

4. MINIMUMBESTELLING

Er is geen minimumbestelling. Elke bestelling waarvan het nettobedrag 250,-€ niet overschrijdt, wordt verhoogd met de verzendingskosten, indien van toepassing, en 8,-€ administratiekosten tenzij het om een correcte bestelling via de webshop gaat.

 

5. PORTKOSTEN

Bijkomende kosten voor port ‘dringend’ of ‘express’ tegen betaling en aangetekend vallen ten laste van de geadresseerde.

 

6. LEVERINGSDATUM

De leveringsdatum wordt slechts ten titel van inlichting medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot enige vordering op schadeloosstelling, interest of boetes evenmin als op een nietigverklaring van de bestelling.

 

7. TRANSPORT

De goederen reizen steeds op risico van de koper. Alle klachten betreffende onvolledige en/of beschadigde zendingen dienen rechtstreeks aan de vrachtvoerder ter kennis te worden gebracht en met hem afgehandeld.

 

8. KLACHTEN

Eventuele klachten betreffende kwaliteit en prijzen moeten ons aangetekend binnen de acht dagen na levering toekomen. Na deze termijn zullen levering en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.

Elke klacht over de kwaliteit moet ons overgemaakt worden samen met het factuurnummer, alsook met het emulsie of fabricagenummer van het product en met de bewijsstukken.

 

9. WAARBORG

In geen geval gaat onze verantwoordelijkheid verder dan het vervangen van het product en het herstellen van het toestel. Voor apparatuur geldt een waarborgperiode van twaalf maanden op onderdelen. Fabricagefouten op apparatuur kunnen in geen geval aanleiding geven tot het vervangen van het volledig toestel. Uitgesloten uit de waarborg is ook de schade berokkend door brand, overstroming, stroompannen, slechte behandeling alsook onvoorziene omstandigheden en overmacht, onderhoudsfouten, abnormaal gebruik en wijzigingen niet erkend door FORMID BVBA

Wij aanvaarden evenmin herstellingskosten voor werken uitgevoerd door derden of door onze medecontractanten. FORMID BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de commerciële en/of financiële gevolgen van de slechte werking of een gebrek van de verkochte uitrusting of koopwaar.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid betreffende enige andere schade - noch expliciet, noch impliciet - direct of indirect berokkend aan personen, goederen of bedrijf van de koper en/of van derden.

 

11. TERUGZENDING VAN GOEDEREN

Geen enkele koopwaar zal teruggenomen of geruild worden zonder onze schriftelijke toestemming.

 

12. BETALING 

12.1 Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van onze vennootschap, hetzij op een bankrekening op naam. Geen enkele andere betaling wordt als geldige kwijting beschouwd.

12.2Onze facturen zijn betaalbaar: contante betaling met disconto van 2% op het netto bedrag zonder BTW. Op machines worden geen kortingen gegeven en zij moeten contant betaald worden.

30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere overeenkomst werd getroffen.

12.3 De verkoop aan nieuwe klanten wordt uitgevoerd tegen contante betaling en dit wanneer FORMID BVBA toestemming geeft voor het openen van een krediet. Bij bestellingen waarvan de waarde 250 Euro niet overschrijdt, houden wij ons het recht voor, enkel te leveren tegen terug betaling en zonder korting.

 

13. STRAFRECHTERLIJKE CLAUSULE 

13.1Bij niet betaling meer dan dertig dagen na de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Bij overschrijding van deze termijn zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% met een minimum van 37,5 Euro bovenop de voorziene interesten.

13.2FORMID BVBA houdt zich het recht voor bij laattijdige betaling, alle leveringen te schorsen tenzij tegen contante betaling en dit zonder waarschuwing.

 

14. EIGENDOMSCLAUSULE

De goederen blijven eigendom van FORMID BVBA tot volledige betaling van haar prijs door de koper. Indien de factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft en zoals in geval van gerechtelijke vereffening van de koper, moet FORMID BVBA in staat worden gesteld de geleverde koopwaar terug te nemen, ongeacht de plaats waar deze zich bevindt.

De betaalde voorschotten blijven eigendom van FORMID BVBA

 

15. BETALINGSVOORWAARDEN

FORMID BVBA behoudt zich het recht om op ieder ogenblik de koper om de haar nuttig lijkende betalingsvoorwaarden te verzoeken.

 

16. GESCHILLEN

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

 

FORMID BVBA houdt zich het recht voor om, op elke moment, haar producten, technieken en presentatie te wijzigen zonder opgave van reden en zonder voorafgaande mededeling.